Voor iedereen

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.thuisbanket.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Fascina (bedrijf achter thuisbanket.nl). Fascina en thuisbanket.nl worden hier beide gebruikt om te refereren naar de partij achter het bedrijf Fascina. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Individuen die niet akkoord gaan met de voorwaarden zoals deze in dit document staan beschreven mogen geen gebruik maken van de website of doen dat volledig op eigen risico.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fascina is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fascina.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Fascina te mogen claimen of te veronderstellen.

Fascina streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.thuisbanket.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Fascina aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.thuisbanket.nl op deze pagina.

Toegang

Thuisbanket.nl heeft het recht om individuen ten alle tijden de toegang tot de website of haar diensten te ontnemen zonder verdere uitleg. Niemand heeft het recht om toegang of hulp van thuisbanket.nl te eisen. Uiteraard is het een belangrijk uitgangspunt van thuisbanket.nl om dergelijke toegang en hulp ten alle tijden beschikbaar te stellen.

Voor thuisbakkers (particulier en zakelijk)

Verantwoordelijkheid

 1. Met thuisbakkers wordt bedoeld allen die op de website een profiel en/of webshop hebben gestart op een bepaald punt in de tijd.
 2. Individuen die niet akkoord gaan met de voorwaarden zoals deze in dit document staan beschreven mogen geen gebruik maken van de website of doen dat volledig op eigen risico.
 3. Alle bakkers zijn vanaf het moment van de bestelling tot het leveren of laten ophalen en mogelijke klachten ten aanzien van de dienst of product verantwoordelijk voor de betrouwbare levering zoals dat redelijkerwijs verwacht mag worden.
 4. Bij een technische falen van de website (thuisbanket.nl of variant) of haar diensten dient de bakker zelf de levering en communicatie te bewerkstelligen.
 5. De thuisbakker is verplicht om zo accuraat mogelijk te berichten over mogelijke allergenen. Zij is volledig verantwoordelijk voor de schade die is ontstaan bij de klant door een inaccurate weergave van de allergenen of door een tekortkoming in de communicatie van de allergenen in haar product.
 6. Deze regels omtrent accurate communicatie gelden ook voor voedsel die een halal-claim krijgt van de bakker. Deze dienen zelf bij kleine waarschijnlijkheid van foutieve informatie niet als zodanig geclaimd te worden. Ook hier is de thuisbakker verantwoordelijk voor fouten of inaccurate informatie.
 7. De thuisbakker dient ten alle tijden punctueel te zijn en de afgesproken bereidingstijden na te komen. Mocht dit door verzachtende omstandigheden niet lukken, dan moet de thuisbakker dit zo snel mogelijk communiceren met de klant.
 8. De thuisbakker mag buiten de website communiceren met een klant die haar via thuisbanket.nl (of variant) heeft benaderd, bijvoorbeeld om een handmatige bestelling in te voeren. Echter, de thuisbakker mag nooit direct of indirect verwijzen naar een alternatieve betaalmethode aan deze klanten. Alle betalingen van klanten die door thuisbanket.nl de thuisbakker benaderen dienen via thuisbanket.nl volbracht te worden.
 9. Thuisbanket.nl volgt de wettelijke verordening dat alleen bedrijven die aan de wettelijke voorwaarden voldoen om voedsel te verkopen aan derden, deze ook via deze website aan derden mogen verkopen. Voor alle anderen (bijvoorbeeld hobbyisten) geldt dat ze deze enkel aan familie en vrienden mogen verkopen zonder gebruik te maken van winstbejag.
 10. De regel op punt 7 van deze sectie zal niet actief gecontroleerd worden door deze website, maar door deel te namen aan de website geeft de gebruiker aan deze wetten te zullen respecteren of zelf volledig verantwoordelijkheid te zullen nemen indien de wetovertreding door een overheidsinstantie gedetecteerd en/of vervolgd zal worden. Thuisbanket.nl zal met overheidsinstanties samenwerken en eventueel informatie delen over de persoon in kwestie wanneer zij een indicatie hebben dat de persoon in kwestie wetten overtreedt of de volksgezondheid in gevaar brengt.
 11. De website (thuisbanket.nl) is niet verantwoordelijk voor het voorkomen, bemiddelen of oplossen van problemen die ontstaan door een conflict tussen de kopende en verkopende partij.
 12. Aanmelden en het behouden van een profiel en een webshop zijn gratis. Bij een bestelling worden er van het bedrag exclusief BTW 5% gebruikt om de diensten te bekostigen. De BTW wordt door thuisbanket.nl overgenomen en doorgegeven aan de belastingdienst. 95% van het bedrag exclusief BTW zijn dus van de thuisbakker. Deze percentage kan vanaf het moment van het publiceren van de voorwaarden (30-7-2021) wijzigen, maar niet meer dan gemiddeld 1% procent per week vanaf deze datum. Bovenop het bestelbedrag kunnen er kosten berekend worden aan consumenten voor het gebruik van de service.

Voor alle niet-thuisbakkers

 1. Onder deze groep vallen alle bezoekers van de website die niet ingeschreven staan als thuisbakkers of zich niet op de website bevinden met als doel de activiteiten van een thuisbakker (profiel, webshop aanpassen en met klanten communiceren) uit te voeren.
 2. Individuen die niet akkoord gaan met de voorwaarden zoals deze in dit document staan beschreven mogen geen gebruik maken van de website of doen dat volledig op eigen risico.
 3. Het is aan te raden om gezondheidsredenen en wettelijke redenen verkopers (die geen familie of vrienden zijn) zonder legale status en de nodige certificering over te slaan bij het aankoop van voedselproducten.
 4. Thuisbanket.nl (of varianten) kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor fouten in de levering of communicatie van de producten. Dit is inclusief de claims over allergenen en de halal-status.
 5. Thuisbanket.nl kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor gezondheidsklachten die ontstaan na de consumptie van het eten dat door de thuisbakkers op de website worden toegediend.
 6. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om te voorkomen dat voedsel waar ze om gezondheidsredenen niet goed tegen kunnen zonder dat er een probleem is met het eten voor de overgrote deel van de bevolking (bijvoorbeeld: maag- en darmklachten, allergie, intolerantie) niet te bestellen en te consumeren. Hiervoor kan de website niet verantwoordelijk worden gesteld.
 7. De thuisbakker in kwestie is wel verantwoordelijk voor de accurate weergave van de informatie qua ingrediënten, allergenen en de halal-status van het eten. De niet-thuisbakker heeft dus recht op accurate informatie van deze partij.
 8. Bij ieder bestelling heeft thuisbanket.nl het recht om een (kleine) vergoeding voor het leveren van haar dienst te vragen.
 9. De website (thuisbanket.nl) is niet verantwoordelijk voor het voorkomen, bemiddelen of oplossen van problemen die ontstaan door een conflict tussen de kopende en verkopende partij.

De voorwaarden en condities zijn voor het laatst geüpdatet op mei 12, 2023

1. Inleiding

Deze voorwaarden en condities zijn van toepassing op deze site en op de transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten. Je kunt gebonden zijn aan bijkomende contracten in verband met je relatie met ons of met producten of diensten die je van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten voorrang hebben.

2. Bindend

Door je te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze site, stem je er mee in gebonden te zijn aan de hieronder uiteengezette voorwaarden en condities. Het gebruik van deze site impliceert dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en condities en deze aanvaardt. In sommige specifieke gevallen kunnen wij je ook vragen uitdrukkelijk in te stemmen.

3. Elektronische communicatie

Door deze site te gebruiken of door op digitale wijze met ons te communiceren, stem je ermee in en erken je dat wij digitaal met je kunnen communiceren via onze site of door je een e-mail te sturen, en stem je ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij digitaal aan je verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te zijn.

4. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de site en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de site.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij er bij specifieke inhoud iets anders is aangegeven, wordt je geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen inhoud van deze site, in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, op de markt brengen of commercialiseren, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

5. Nieuwsbrief

Onverminderd het voorgaande mag je onze nieuwsbrief in digitale vorm doorsturen naar anderen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een bezoek aan onze site.

6. Eigendom van derden

Onze site kan hyperlinks of andere verwijzingen naar sites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van sites van andere partijen waarnaar vanaf deze site wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere sites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden en condities van die derden. De meningen of het materiaal op deze sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. Je draagt alle risico's verbonden aan het gebruik van deze sites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

7. Verantwoordelijk gebruik

Door onze site te bezoeken, stem je ermee in deze alleen te zullen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en door toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en richtlijnen. Je mag onze site of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) schadelijke computersoftware; gegevens van onze site niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze site.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de site of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de site belemmeren.

8. Registratie

Je kunt je registreren voor een account op onze site. Tijdens dit proces kun je gevraagd worden een wachtwoord te kiezen. Je bent verantwoordelijk voor het geheim houden van wachtwoorden en accountinformatie en stemt ermee in je wachtwoorden, accountinformatie of beveiligde toegang tot onze site of diensten niet met anderen te delen. Je mag niet toestaan dat iemand anders je account gebruikt om toegang te krijgen tot de site, omdat jij verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden via het gebruik van je wachtwoorden of accounts. Je dient ons onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer je ontdekt dat je wachtwoord is gelekt of anderszins onbedoeld bekend is geworden bij derden.

Na beëindiging van je account, mag je zonder onze toestemming niet proberen een nieuw account te registreren.

9. Door jou geplaatste inhoud

Wij kunnen op onze site verschillende open communicatiemiddelen aanbieden, zoals blogcommentaren, blogberichten, forums, prikborden, beoordelingen en recensies, en verschillende sociale media diensten. Het is voor ons niet haalbaar om alle inhoud te screenen of te controleren die door jou of anderen op of via onze site wordt gedeeld. Wij behouden ons echter het recht voor om de inhoud te controleren en alle gebruik van en activiteiten op onze site te monitoren, en om naar eigen inzicht deze inhoud te verwijderen of te weigeren. Door informatie te plaatsen of op enige andere wijze gebruik te maken van de genoemde communicatie mogelijkheden, stem je ermee in dat de inhoud in overeenstemming is met deze voorwaarden en condities, niet illegaal of onwettig mag zijn, en geen inbreuk mag maken op de rechten van derden.

10. Indienen van ideeën

Verstuur aan ons geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken, of andere informatie die kan worden beschouwd als je eigen intellectuele eigendom, tenzij we eerst een overeenkomst hebben ondertekend betreffende het intellectuele eigendom of over de geheimhouding. Als je de inhoud aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleen je aan ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige mediavormen.

11. Beëindiging van gebruik

Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de site of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van je toegang tot of gebruik van de site of enige inhoud die je mogelijk hebt gedeeld op de site. Je hebt geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of inhoud die je hebt bijgedragen of waarop je bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. Je mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze site omzeilen of proberen te omzeilen.

12. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit artikel zal een wettelijk voorgeschreven garantie beperken of uitsluiten waarvan het onrechtmatig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten. Deze site en alle inhoud op de site worden aangeboden op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij garanderen niet dat:

Niets op deze site is bedoeld om als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard beschouwd te kunnen worden. Indien je advies nodig hebt dien je een deskundige te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten in gevallen dat dit onwettig of verboden zou zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade (met inbegrip van winstderving of verlies van inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of databanken, verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door jou of een derde partij, voortvloeiend uit je toegang tot, of gebruik van onze site.

Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid ten opzichte van jou voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de site of producten en diensten die via de site op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de oorzaak waaruit die aansprakelijkheid zou voortvloeien, beperkt tot 50 euro. Een dergelijke beperking is van toepassing op al je vorderingen van elke soort en aard.

13. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze site en/of diensten, kun je gevraagd worden bepaalde informatie over jezelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je stemt ermee in dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

Wij nemen de omgang met jouw persoonsgegevens serieus en zetten ons in voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Wij zullen je e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde mail. Alle door ons aan jou verzonden e-mails zullen enkel aan je worden verzonden in verband met de levering van overeengekomen producten of diensten.

We hebben beleid ontwikkeld om alle mogelijke zorgen over privacy te ondervangen. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

14. Exportbeperkingen / Naleving van wetgeving

Toegang tot de site is verboden voor bezoekers vanuit gebieden of landen waar de inhoud of de aankoop van de producten of diensten die op de site worden verkocht illegaal is. Je mag deze site niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van Nederland.

15. Affiliate marketing

Via deze site kunnen wij aan partner marketing doen waarbij wij een percentage van of een commissie ontvangen op de verkoop van diensten of producten op of via deze site. Wij kunnen ook sponsoring of andere vormen van reclamevergoeding van bedrijven aanvaarden. Dit document is bedoeld om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake marketing en reclame die van toepassing kunnen zijn, zoals de voorschriften van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

16. Opdracht

Je kunt geen van je rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden en condities geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en ongeldig.

17. Inbreuken op deze voorwaarden en condities

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien je deze voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van je toegang tot de site, contact opnemen met je internetprovider met het verzoek je toegang tot de site te blokkeren, en/of door juridische stappen tegen je ondernemen.

18. Overmacht

Met uitzondering van de verplichting tot betaling van een geldbedrag, zal geen enkele vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of nakoming van enige van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden worden beschouwd als een schending van deze voorwaarden indien en voor zolang een dergelijke vertraging, verzuim of nalatigheid het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.

19. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot jouw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. Je zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke vorderingen.

20. Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in de deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

21. Taal

Deze voorwaarden en condities zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het Nederlands. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal gevoerd.

22. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden en condities, samen met onze privacyverklaring en cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Fascina met betrekking tot je gebruik van deze site.

23. Updaten van deze voorwaarden en condities

Wij kunnen deze voorwaarden en condities van tijd tot tijd updaten. Je bent verplicht om deze voorwaarden en condities regelmatig te controleren op veranderingen of updates. De datum aan het begin van deze voorwaarden en condities is de laatste revisiedatum. Wijzigingen in deze voorwaarden en condities worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze site zijn geplaatst. Je voortdurende gebruik van deze site, na het aanbrengen van wijzigingen of updates, zal worden beschouwd als kennisgeving van je aanvaarding van de naleving van en gebondenheid aan deze voorwaarden.

24. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voorwaarden en condities is het recht van toepassing van Nederland. Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank in Nederland. Indien enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden en condities door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze voorwaarden. De overige bepalingen blijven onverlet.

25. Contactinformatie

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Fascina.

Je kunt contact met ons opnemen over deze voorwaarden en condities via onze contact pagina.

26. Download

Je kan ook onze voorwaarden en condities downloaden als een PDF.